Положення про порядок реєстрацiї Нацiональною службою посередництва i примирення висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв)

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

НАКАЗ

25 березня 2014 року                       м.Київ                                       № 21

Про затвердження Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)

 

Вiдповiдно допiдпункту 14 пункту 4 та пункту 7 Положення про Нацiональну службу посередництва i примирення, затвердженого Указом Президента України вiд 17 листопада 1998 року № 1258/98(1258/98), iз змiнами,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрацiї Нацiональною службою посередництва i примирення висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв), що додається.

2. Вважати таким, що втратив чиннiсть, наказ Нацiональної служби посередництва i примирення (далi — НСПП) «Про затвердження Положення про порядок реєстрацiї Нацiональною службою посередництва i примирення висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв)» вiд 10 липня 2007 року № 47.

3. Керiвникам структурних пiдроздiлiв НСПП та начальникам вiддiлень НСПП в Автономнiй Республiцi Крим та областях забезпечити дотримання положень цього наказу в процесi реалiзацiї повноважень Нацiональної служби посередництва i примирення, визначенихЗаконом України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)»(137/98-ВР), iз змiнами,Положенням про Нацiональну службу посередництва i примирення, затвердженим Указом Президента України вiд 17 листопада 1998 року № 1258/98(1258/98), iз змiнами.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова                                                О. Окiс

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Нацiональної служби
посередництва i примирення
25 березня 2014 року № 21

Положення про порядок реєстрацiї Нацiональною службою посередництва i примирення висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв)

1. Загальнi положення

1.1. Положення про порядок реєстрацiї Нацiональною службою посередництва i примирення висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) (далi — Положення) визначає правовi i органiзацiйнi засади здiйснення Нацiональною службою посередництва i примирення (далi — НСПП) вiдповiдно дочастини шостої статтi 15 Закону України(далi — Закон) «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)» системи заходiв щодо реєстрацiї висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв).

1.2. Основнi термiни:

реєстрацiя висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) — внесення НСПП в Книгу реєстрацiї висунутих найманими працiвниками вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) вiдомостей про сторони колективного трудового спору (конфлiкту) iз зазначенням їх повного найменування i мiсцезнаходження (поштової адреси) та висунутi найманими працiвниками, профспiлкою вимоги, присвоєння колективному трудовому спору (конфлiкту) реєстрацiйного номера та видання про це вiдповiдного розпорядження НСПП;

призупинення реєстрацiї (тимчасове припинення реєстрацiї) висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) — офiцiйна процедура НСПП, яка фiксує тимчасове припинення реєстрацiї висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв), якщо в письмовiй iнформацiї щодо реєстрацiї висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) подаються данi, що потребують їх вивчення працiвниками НСПП, насамперед щодо дотримання положеньстатей 2, 3, 4, 5, 6 Закону, що стосуються:

– вiдповiдностi вимог найманих працiвникiв положеннямстаттi 2 Закону;

– повноважень представникiв сторiн колективного трудового спору (конфлiкту);

– дотримання процедури формування i затвердження вимог найманих працiвникiв;

– визначення органу (особи), уповноваженого представляти їх iнтереси;

– дотримання порядку i строкiв розгляду вимог найманих працiвникiв роботодавцем або уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв;

– дотримання порядку, процедури i строкiв прийняття уповноваженим представницьким органом найманих працiвникiв, категорiї найманих працiвникiв, колективу працiвникiв або профспiлки рiшення про момент виникнення колективного трудового спору (конфлiкту).

За результатами вивчення зазначених даних видається вiдповiдне розпорядження НСПП;

вiдмова в реєстрацiї — констатацiя факту вiдступлення вiд норм законодавчих та нормативно-правових актiв, що регулюють порядок визначення предмета колективного трудового спору (конфлiкту), визначення належної сторони колективного трудового спору (конфлiкту), дотримання процедури формування i затвердження вимог найманих працiвникiв, визначення органу (особи), уповноваженого представляти їх iнтереси, дотримання порядку i строкiв розгляду вимог найманих працiвникiв роботодавцем або уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв, дотримання порядку прийняття уповноваженим представницьким органом найманих працiвникiв рiшення про момент виникнення колективного трудового спору, а також констатацiя факту неможливостi розгляду та вирiшення висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) до вирiшення iншої справи, що розглядається в порядку конституцiйного, цивiльного, господарського, кримiнального чи адмiнiстративного судочинства. Вiдмова в реєстрацiї зупиняє реєстрацiю висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) до усунення виявлених порушень;

колективний трудовий спiр (конфлiкт) — це розбiжностi, що виникли мiж сторонами соцiально-трудових вiдносин, щодо встановлення нових або змiни iснуючих соцiально-економiчних умов працi та виробничого побуту, укладення чи змiни колективного договору, угоди, виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю;

найманий працiвник — фiзична особа, яка працює за трудовим договором на пiдприємствi, в установi та органiзацiї, в їх об’єднаннях або у фiзичних осiб, якi використовують найману працю;

роботодавець — юридична (пiдприємство, установа, органiзацiя) або фiзична особа, яка в межах трудових вiдносин використовує працю фiзичних осiб;

професiйна спiлка (профспiлки) — добровiльна неприбуткова громадська органiзацiя, що об’єднує громадян, пов’язаних спiльними iнтересами за родом їх професiйної (трудової) дiяльностi (навчання);

первинна органiзацiя профспiлки — добровiльне об’єднання членiв профспiлки, якi, як правило, працюють на одному пiдприємствi, в установi, органiзацiї незалежно вiд форми власностi i виду господарювання або у фiзичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостiйно, або навчаються в одному навчальному закладi;

момент виникнення колективного трудового спору (конфлiкту) — дата, коли уповноважений представницький орган найманих працiвникiв, категорiї найманих працiвникiв, колективу працiвникiв або профспiлки одержав вiд роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв повiдомлення про повну або часткову вiдмову у задоволеннi колективних вимог i прийняв рiшення про незгоду з рiшенням роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв або коли строки розгляду вимог, передбаченiЗаконом України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)», закiнчилися, а вiдповiдi вiд роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв не надiйшло;

Нацiональна служба посередництва i примирення — постiйно дiючий державний орган, створений Президентом України, який сприяє полiпшенню соцiально-трудових вiдносин та запобiгає виникненню колективних трудових спорiв (конфлiктiв), прогнозує їх виникнення та сприяє своєчасному їх вирiшенню, здiйснює посередництво для вирiшення таких спорiв (конфлiктiв).

1.3. Вiдповiдно до положеньчастини шостої статтi 15та при дотриманнi положеньстатей 2, 3, 4, 5, 6 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)»реєстрацiї НСПП пiдлягають вимоги найманих працiвникiв, профспiлок та колективнi трудовi спори (конфлiкти).

2. Розгляд матерiалiв про виникнення колективного трудового спору (конфлiкту)

2.1. Уповноважений представницький орган найманих працiвникiв, категорiї найманих працiвникiв, колективу працiвникiв або профспiлки пiсля прийняття рiшення про вступ в колективний трудовий спiр у триденний строк надсилає НСПП письмову iнформацiю про виникнення колективного трудового спору (конфлiкту), в якiй вказує:

– сторони колективного трудового спору (конфлiкту) iз зазначенням їх повного найменування i мiсцезнаходження (поштової адреси);

– вимоги найманих працiвникiв, профспiлки;

– момент виникнення колективного трудового спору (конфлiкту);

– орган чи особу, якi будуть представляти iнтереси найманих працiвникiв;

– загальну кiлькiсть найманих працiвникiв на пiдприємствi, в установi та органiзацiї чи їх структурних пiдроздiлах, де виник колективний трудовий спiр (конфлiкт), та кiлькiсть найманих працiвникiв, якi беруть участь в даному колективному трудовому спорi (конфлiктI).

Разом iз письмовою iнформацiєю про виникнення колективного трудового спору (конфлiкту) уповноважений представницький орган найманих працiвникiв, категорiї найманих працiвникiв, колективу працiвникiв або профспiлки надсилає до НСПП додатки — копiї протоколiв, листiв, наказiв, пiдписних листiв, витягiв, довiдок тощо, якi пiдтверджують надану iнформацiю.

2.2. Письмова iнформацiя про виникнення колективного трудового спору (конфлiкту) надсилається:

щодо колективних трудових спорiв (конфлiктiв) на нацiональному та галузевому рiвнях — НСПП;

щодо колективних трудових спорiв (конфлiктiв) на виробничому, територiальному рiвнях — вiддiленням НСПП в Автономнiй Республiцi Крим та областях (далi — вiддiлення НСПП).

2.3. Письмова iнформацiя про виникнення колективного трудового спору (конфлiкту) реєструється в установленому порядку в книгах вхiдних документiв та передається вiдповiдно Головi НСПП, начальнику вiддiлення НСПП для надання доручення про її розгляд.

2.4. Розгляд письмової iнформацiї про виникнення колективного трудового спору (конфлiкту) здiйснюється в день отримання:

– по колективних трудових спорах (конфлiктах) на нацiональному та галузевому рiвнях — вiддiлом правового забезпечення НСПП;

– по колективних трудових спорах (конфлiктах) на виробничому та територiальному рiвнях — вiддiленнями НСПП.

2.5. За результатами розгляду письмової iнформацiї про виникнення колективного трудового спору вiдповiдно вiддiлення НСПП готують i направляють в день отримання письмової iнформацiї, але не пiзнiше наступного дня (якщо закiнчення строку припадає на вихiдний, святковий чи iнший неробочий день, останнiм днем строку є перший пiсля нього), подання на iм’я Голови НСПП (з додатком до нього копiї вiдповiдного письмового повiдомлення сторони колективного трудового спору (конфлiкту) та копiями протоколiв, листiв, наказiв, витягiв, довiдок тощо, якi пiдтверджують надану iнформацiю:

– про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками, профспiлками вимог та колективного трудового спору (конфлiкту);

– про призупинення реєстрацiї висунутих найманими працiвниками, профспiлками вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) у випадках, визначених пiдпунктом 4.1. цього Положення;

– про вiдмову в реєстрацiї висунутих найманими працiвниками, профспiлками вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) у випадках, визначених пiдпунктом 5.1 цього Положення.

На вимогу НСПП вiддiлення НСПП надсилають iншу iнформацiю, необхiдну для реєстрацiї, призупинення реєстрацiї або вiдмову в реєстрацiї вимог та колективного трудового спору (конфлiкту).

2.6. В поданнi вiддiлення НСПП до НСПП визначаються:

– сторони колективного трудового спору (конфлiкту) (повна назва сторiн спору, а не їх абревiатура) та уповноважений орган чи уповноважена особа, якi будуть представляти їх iнтереси, та їх юридичнi адреси (поштовий iндекс, точна назва населеного пункту, району, областi тощо);

– форма власностi пiдприємства (установи, органiзацiї), на якому виник колективний трудовий спiр (конфлiкт);

– код Класифiкацiї видiв економiчної дiяльностi (КВЕД) пiдприємства (установи, органiзацiї), на якому виник колективний трудовий спiр (конфлiкт);

– рiвень колективного трудового спору (конфлiкту) — виробничий, територiальний;

– момент виникнення колективного трудового спору (конфлiкту) (вiдповiдно до рiшення уповноваженого представницького органу найманих працiвникiв, категорiї найманих працiвникiв, колективу працiвникiв або профспiлки);

– висунутi найманими працiвниками, профспiлкою вимоги;

– коди висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог (вiдповiдно до Класифiкатору вимог, висунутих найманими працiвниками, профспiлкою у колективних трудових спорах (конфлiктах) з питань, визначенихстаттею 2 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)», затвердженого наказом НСПП вiд 09.06.2009 № 33);

– аналiз змiсту вимог щодо вiдповiдностi їх до положеньстаттi 2 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)»;

– аналiз вимог щодо визначення сторiн колективного трудового спору (конфлiкту) вiдповiдно до положеньстаттi 3 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)»(згiдно з компетенцiєю роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв) щодо вирiшення цих вимог);

– аналiз вiдповiдностi формування i затвердження вимог положеннямстаттi 4 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)»;

– аналiз правової обґрунтованостi вимог iз визначенням законодавчих та нормативно-правових актiв, якi було порушено роботодавцем, уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв, що спричинило виникнення розбiжностей мiж сторонами соцiально-трудових вiдносин;

– аналiз дотримання порядку i строкiв розгляду вимог найманих працiвникiв роботодавцем, уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв та надання ним разом з прийнятим рiшенням соцiально-економiчного обґрунтування положеньстаттi 5 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)»;

– аналiз дотримання порядку i строкiв прийняття уповноваженим представницьким органом найманих працiвникiв рiшення про момент виникнення колективного трудового спору, визначенихстаттею 6 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)»;

– аналiз щодо наявностi або вiдсутностi факту неможливостi розгляду та вирiшення висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) до вирiшення iншої справи, що розглядаються в порядку конституцiйного, цивiльного, господарського, кримiнального чи адмiнiстративного судочинства.

– обґрунтування вiддiлення НСПП (в тому числi щодо повноважень представникiв сторiн колективного трудового спору (конфлiкту), а також дотримання положеньстатей 2, 3, 4, 5, 6 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)», що стосуються вiдповiдностi вимог найманих працiвникiв положенням статтi 2 цього Закону, належної сторони колективного трудового спору, дотримання процедури формування i затвердження вимог найманих працiвникiв, визначення органу (особи), уповноваженого представляти їх iнтереси, дотримання порядку i строкiв розгляду вимог найманих працiвникiв роботодавцем або уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв, дотримання порядку прийняття уповноваженим представницьким органом найманих працiвникiв рiшення про момент виникнення колективного трудового спору (конфлiкту) тощо) — вiдповiдно щодо реєстрацiї, призупинення реєстрацiї або вiдмови в реєстрацiї висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту);

– iншi данi, що необхiднi при реєстрацiї, призупиненнi реєстрацiї, вiдмовi в реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту) — орган мiсцевого самоврядування, мiсцевий орган виконавчої влади за мiсцем знаходження пiдприємства, установи, органiзацiї; центральний орган виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить вiдповiдне пiдприємство, установа або органiзацiя тощо.

2.7. Вимоги, висунутi найманими працiвниками, профспiлкою вiдповiдно до положеньстатей 2, 3, 4, 5, 6 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)»та iнших законодавчих та нормативно-правових актiв, що регулюють порядок визначення предмета колективного трудового спору (конфлiкту), визначення належної сторони колективного трудового спору (конфлiкту) щодо цих вимог, дотримання процедури формування i затвердження вимог найманих працiвникiв, дотримання порядку i строкiв розгляду вимог найманих працiвникiв роботодавцем або уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв та надання ним разом з прийнятим рiшенням соцiально-економiчного обґрунтування та за вiдсутнiстю факту неможливостi розгляду та вирiшення висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) до вирiшення iншої справи, що розглядається в порядку конституцiйного, цивiльного, господарського, кримiнального чи адмiнiстративного судочинства, пiдлягають реєстрацiї НСПП у строки та в порядку, встановленому цим Положенням.

2.8. У разi встановлення вiддiленням НСПП в ходi аналiзу висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог, порушень положень, зазначених у пунктi 2.7 цього Положення, iнших законодавчих та нормативно-правових актiв, а також, якщо вимоги не вiдповiдаютьчастинi 1 статтi 2 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)», тобто розбiжностi мiж сторонами соцiально-трудових вiдносин ще не виникли — направляє до НСПП подання про вiдмову в реєстрацiї даних вимог вiдповiдно до пункту 5 цього Положення.

2.9. Подання про реєстрацiю, про призупинення реєстрацiї або про вiдмову в реєстрацiї висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) реєструється в установленому порядку сектором документального та органiзацiйно-технiчного забезпечення НСПП i передається на розгляд Голови НСПП, який дає доручення вiддiлу правового забезпечення НСПП про пiдготовку проекту вiдповiдного розпорядження НСПП.

З моменту отримання доручення Голови НСПП вiддiл правового забезпечення НСПП готує проект вiдповiдного розпорядження в термiн, передбачений пiдпунктом 2.5 Положення, i подає його на пiдпис Головi НСПП.

3. Реєстрацiя висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв)

3.1. Реєстрацiя висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) здiйснюється розпорядженням НСПП, в якому визначаються:

– дата i номер розпорядження НСПП;

– назва розпорядження НСПП;

– факт реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту);

– реєстрацiйний номер колективного трудового спору (конфлiкту);

– факт реєстрацiї висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог;

– рiшення про вiдмову в реєстрацiї окремих вимог (частин вимог) найманих працiвникiв, профспiлки (в разi необхiдностi, вiдповiдно до пiдпункту 2.8 цього Положення);

– найменування уповноваженого представницького органу чи особи, уповноваженої представляти iнтереси найманих працiвникiв, категорiї найманих працiвникiв, колективу працiвникiв або профспiлки, роботодавця або уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв, юридичних осiб, на адресу яких надсилається розпорядження НСПП (орган мiсцевого самоврядування, мiсцевий орган виконавчої влади, центральний орган виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить вiдповiдне пiдприємство, установа або органiзацiя, до сфери управлiння яких належить вiдповiдне пiдприємство (в разi необхiдностI), вiдповiдне вiддiлення НСПП).

3.2. Реєстрацiйний номер, який присвоюється колективному трудовому спору (конфлiкту), складається наступним чином:

першi три цифри — порядковий номер реєстрацiї (для прикладу — 001);

через дефiс наступнi двi цифри — останнi двi цифри поточного року (для прикладу — 13);

через дрiб записується код адмiнiстративно-територiальної одиницi;

через дефiс — позначення буквою рiвня колективного трудового спору (на виробничому рiвнi — В, на територiальному рiвнi — Т, на галузевому рiвнi — Г, на нацiональному рiвнi — Н).

Коди адмiнiстративно-територiальних одиниць:

Автономна Республiка Крим — 01

Вiнницька область — 02

Волинська область — 03

Днiпропетровська область — 04

Донецька область — 05

Житомирська область — 06

Закарпатська область — 07

Запорiзька область — 08

Івано-Франкiвська область — 09

Київська область — 10

Кiровоградська область — 11

Луганська область — 12

Львiвська область — 13

Миколаївська область — 14

Одеська область — 15

Полтавська область — 16

Рiвненська область — 17

Сумська область — 18

Тернопiльська область — 19

Харкiвська область — 20

Херсонська область — 21

Хмельницька область — 22

Черкаська область — 23

Чернiвецька область — 24

Чернiгiвська область — 25

мiсто Київ — 26

мiсто Севастополь — 27.

3.3. Данi про колективний трудовий спiр (конфлiкт) (сторони колективного трудового спору (конфлiкту), висунутi найманими працiвниками, профспiлкою вимоги, реєстрацiйний номер) вносяться вiддiлом правового забезпечення НСПП в Книгу реєстрацiї висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) вiдповiдно до вимог Інструкцiї про порядок веденняКниги реєстрацiї висунутих найманими працiвниками вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв), затвердженої наказом НСПП вiд 29.01.2001 року № 55, iз наступними змiнами та доповненнями.

3.4. Змiни до розпорядження НСПП про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) вносяться у разi:

– змiн у назвi сторони колективного трудового спору (конфлiкту) у зв’язку iз змiною роботодавця, де виник цей спiр, органiзацiйно-правової форми юридичної особи, її найменування, мiсцезнаходження, органiв управлiння, змiни складу, структури, найменування уповноваженого роботодавцем органу тощо;

– прийняття органом, уповноваженим представляти iнтереси найманих працiвникiв або профспiлки, рiшення про актуалiзацiю висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог в частинi строкiв їх виконання або кiлькiсних показникiв;

– в iнших випадках вiдповiдно до чинного законодавства України.

3.5. Письмова iнформацiя сторiн колективного трудового спору (конфлiкту) про необхiднiсть внесення змiн до розпорядження НСПП про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) надсилається:

щодо колективних трудових спорiв (конфлiктiв) на нацiональному та галузевому рiвнях — НСПП;

щодо колективних трудових спорiв (конфлiктiв) на виробничому, територiальному рiвнях — вiддiленням НСПП.

3.6. За результатами розгляду письмової iнформацiї про необхiднiсть внесення змiн до розпорядження НСПП про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) вiддiлення НСПП готують i направляють подання на iм’я Голови НСПП про внесення змiн до вiдповiдного розпорядження НСПП.

3.7. Подання про внесення змiн до розпорядження НСПП про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) реєструється в установленому порядку сектором документального та органiзацiйно-технiчного забезпечення НСПП i передається на розгляд Голови НСПП, який дає доручення вiддiлу правового забезпечення НСПП про пiдготовку проекту вiдповiдного розпорядження НСПП.

Вiддiл правового забезпечення НСПП готує проект розпорядження НСПП про внесення змiн до розпорядження НСПП про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) i подає його на пiдпис Головi НСПП.

4. Призупинення реєстрацiї висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв)

4.1. Реєстрацiя висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) призупиняється у випадках, якщо:

– в письмовiй iнформацiї подаються данi, що потребують їх вивчення працiвниками НСПП, насамперед щодо повноважень представникiв сторiн колективного трудового спору (конфлiкту), а також дотримання положеньстатей 2, 3, 4, 5, 6 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)», що стосуються вiдповiдностi вимог найманих працiвникiв положенням статтi 2 цього Закону, дотримання процедури формування i затвердження вимог найманих працiвникiв, профспiлки, визначення органу (особи), уповноваженого представляти їх iнтереси, дотримання порядку i строкiв розгляду вимог найманих працiвникiв роботодавцем або уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв, дотримання порядку прийняття представницьким органом найманих працiвникiв рiшення про момент виникнення колективного трудового спору (конфлiкту);

– роботодавець або уповноважена ним особа, органiзацiя роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв звернувся до НСПП iз заявою про вiдсутнiсть необхiдних повноважень у представницького органу найманих працiвникiв або профспiлки;

– роботодавець або уповноважена ним особа, органiзацiя роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв звернувся iз заявою про наявнi, з його точки зору, порушення при формуваннi i затвердженнi вимог найманих працiвникiв, профспiлки та визначеннi органу (особи), уповноваженого представляти iнтереси найманих працiвникiв або профспiлки;

– спецiально уповноваженi органи та iнспекцiї, що здiйснюють нагляд i контроль за додержанням законодавства про працю, встановили факт порушення чинного законодавства України з питань реєстрацiї висунутих найманими працiвниками, профспiлками вимог та колективного трудового спору (конфлiкту);

– в письмовiй iнформацiї вiд сторiн колективного трудового спору (конфлiкту), вiдповiдних органiв державної влади повiдомляється про розгляд iншої справи в порядку конституцiйного, цивiльного, господарського, кримiнального чи адмiнiстративного судочинства, що унеможливлює в даний час реєстрацiю або наступнi розгляд та вирiшення висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту).

4.2. Призупинення реєстрацiї висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) здiйснюється розпорядженням НСПП за поданням вiддiлень НСПП на термiн, необхiдний для вивчення обставин, визначених пiдпунктом 4.1 Положення, але, як правило, не бiльший вiд семи днiв.

4.3. За результатами вивчення обставин, визначених пiдпунктом 4.1 Положення, НСПП приймає рiшення про реєстрацiю, призупинення реєстрацiї на термiн, необхiдний для вирiшення питання, визначеного у абзацi шостому пiдпункту 4.1 цього Положення, або вiдмову в реєстрацiї висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв).

4.4. У разi, якщо обставини, передбаченi пiдпунктом 4.1 Положення, виявленi пiсля реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту), ранiше видане розпорядження НСПП про реєстрацiю цього спору призупиняється на перiод проведення вiдповiдної перевiрки з дотриманням умов, визначених пiдпунктами 4.2 та 4.3 цього Положення.

5. Вiдмова в реєстрацiї висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв)

5.1. Вiдмова в реєстрацiї висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) може бути у випадках, якщо:

– висунутi найманими працiвниками, профспiлкою вимоги не вiдповiдають положеннямстаттi 2 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)»або вони не є предметом вiдповiдного колективного трудового спору (конфлiкту);

– в результатi перевiрки не пiдтвердились повноваження представникiв сторiн колективного трудового спору (конфлiкту) або сторона спору не є належною;

– порушенi положеннястаттi 4 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)»щодо процедури формування та затвердження вимог найманих працiвникiв, профспiлки, визначення органу (особи), уповноваженого представляти iнтереси найманих працiвникiв, профспiлки, оформлення вимог найманих працiвникiв, профспiлки вiдповiдним протоколом i надсилання цього протоколу роботодавцю або уповноваженiй ним особi, органiзацiї роботодавцiв, об’єднанню органiзацiй роботодавцiв;

– порушенi положеннячастини 1 статтi 6 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)»щодо порядку прийняття рiшення уповноваженим представницьким органом найманих працiвникiв, профспiлки про момент виникнення колективного трудового спору (конфлiкту);

– реєстрацiя або наступнi розгляд та вирiшення висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) неможливi до вирiшення iншої справи, що розглядається в порядку конституцiйного, цивiльного, господарського, кримiнального чи адмiнiстративного судочинства;

– в iнших випадках вiдповiдно до чинного законодавства України.

5.2. Вiдмова в реєстрацiї висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) здiйснюється розпорядженням НСПП за поданням вiддiлень НСПП, пiдготовленим вiдповiдно до пiдпунктiв 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 цього Положення.

5.3. Пiсля усунення виявлених порушень або вирiшення iншої справи, що розглядалася в порядку конституцiйного, цивiльного, господарського, кримiнального чи адмiнiстративного судочинства та унеможливлювала розгляд та вирiшення висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту), орган, уповноважений представляти iнтереси найманих працiвникiв або профспiлки, подає необхiднi документи i реєстрацiя висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) проводиться вiдповiдно до пунктiв 2, 3 цього Положення.

6. Зняття колективних трудових спорiв (конфлiктiв) та/або висунутих найманими працiвниками, профспiлкою окремих вимог з реєстрацiї

6.1. Зняттю з реєстрацiї пiдлягають колективнi трудовi спори (конфлiкти) та/або висунутi найманими працiвниками, профспiлкою окремi вимоги в разi:

– вирiшення зареєстрованих НСПП висунутих найманими працiвниками або профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв);

– вiдмови найманих працiвникiв чи профспiлки або уповноваженого ними органу вiд висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог;

– прийняття найманими працiвниками, профспiлкою (якi є стороною спору) або уповноваженими ними органами рiшення про припинення колективного трудового спору (конфлiкту);

– встановлення в результатi перевiрки порушень чинного законодавства України з питань реєстрацiї висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) у випадках, визначених у пiдпунктi 5.1 Положення;

– припинення трудових вiдносин мiж сторонами колективного трудового спору (конфлiкту), в тому числi у зв’язку iз звiльненням з роботи бiльш як двох третин найманих працiвникiв, якi висували вiдповiднi вимоги;

– вирiшення висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог у судi;

– прийняття судом рiшення про скасування розпорядження НСПП про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та/або колективних трудових спорiв (конфлiктiв);

– в iнших випадках вiдповiдно до чинного законодавства України.

6.2. Зняттю з реєстрацiї пiдлягають також одна або декiлька iз зареєстрованих НСПП висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог у порядку, визначеному пiдпунктами 6.1, 6.3–6.15 пункту 6 цього Положення.

6.3. Зняття з реєстрацiї колективних трудових спорiв (конфлiктiв) та висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог здiйснюється:

– на пiдставi письмового повiдомлення органу, уповноваженого представляти iнтереси найманих працiвникiв, профспiлки в колективному трудовому спорi (конфлiктI), про вирiшення висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту);

– на пiдставi письмового звернення сторони колективного трудового спору (конфлiкту), яка вiдповiдно до положеньстаттi 6 Закону України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)»повiдомила про виникнення колективного трудового спору (конфлiкту), або обох сторiн колективного трудового спору (конфлiкту) про зняття з реєстрацiї висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту);

– на пiдставi встановлених в результатi перевiрки порушень положень чинного законодавства України при формуваннi i затвердженнi вимог найманих працiвникiв, профспiлки, визначеннi органу чи особи, якi представляють їх iнтереси, оформлення вимог найманих працiвникiв, профспiлки вiдповiдним протоколом i надсилання цього протоколу роботодавцю або уповноваженiй ним особi, органiзацiї роботодавцiв, об’єднанню органiзацiй роботодавцiв, при прийняттi уповноваженим представницьким органом найманих працiвникiв або профспiлки рiшення про вступ в колективний трудовий спiр (конфлiкт);

– на пiдставi встановлення в результатi перевiрки вiдсутностi повноважень у представникiв сторiн колективного трудового спору (конфлiкту);

– на пiдставi встановленого в результатi перевiрки факту припинення трудових вiдносин мiж сторонами колективного трудового спору (конфлiкту), в тому числi у зв’язку iз звiльненням з роботи бiльш як двох третин найманих працiвникiв, якi висували вимоги;

– на пiдставi ухвали суду про скасування розпорядження НСПП про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту);

– в iнших випадках вiдповiдно до чинного законодавства України.

6.4. У разi, якщо роботодавець або уповноважена ним особа, органiзацiя роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв iнформує про вирiшення висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту), а орган, уповноважений представляти iнтереси найманих працiвникiв, профспiлки в колективному трудовому спорi (конфлiктI), вiдмовляється дати пiдтвердження про вирiшення висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту), то вiдповiдно вiддiл правового забезпечення НСПП, вiддiлення НСПП проводять аналiз виконання роботодавцем або уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв висунутих найманими працiвниками або профспiлкою вимог.

Пiсля встановлення факту виконання роботодавцем або уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог вiдповiдно вiддiлення НСПП направляють Головi НСПП подання про зняття колективного трудового спору (конфлiкту) та/або висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог з реєстрацiї.

Якщо в результатi аналiзу виконання роботодавцем або уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв вимог найманих працiвникiв, профспiлки встановлено, що данi вимоги не виконанi, то вiддiлення НСПП направляють Головi НСПП подання з обґрунтуванням про вiдмову в зняттi колективного трудового спору (конфлiкту) та/або висунутих найманими працiвниками, профспiлкою окремих вимог з реєстрацiї.

6.5. Пiдставою для зняття колективного трудового спору (конфлiкту) та/або висунутих найманими працiвниками, профспiлкою окремих вимог з реєстрацiї можуть бути також:

– рiшення органу, уповноваженого найманими працiвниками або профспiлкою представляти їх iнтереси в колективному трудовому спорi (конфлiктI), про припинення колективного трудового спору (конфлiкту) у зв’язку iз частковим виконанням вимог роботодавцем або уповноваженою ним особою, органiзацiєю роботодавцiв, об’єднанням органiзацiй роботодавцiв;

– укладення спiльної угоди сторiн колективного трудового спору (конфлiкту) про його вирiшення або припинення;

– укладення спiльної угоди сторiн колективного трудового спору (конфлiкту) про поетапне виконання висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог, створення системи ефективного контролю за виконанням цiєї угоди;

– рiшення органу, уповноваженого найманими працiвниками або профспiлкою, про вирiшення колективного трудового спору (конфлiкту);

– врегулювання розбiжностей та задоволення вимог найманих працiвникiв, профспiлки через колективний договiр, угоду, що дiє на пiдприємствi;

– рiшення примирної комiсiї про вирiшення або припинення розгляду окремих вимог чи колективного трудового спору (конфлiкту) в цiлому;

– рiшення трудового арбiтражу про вирiшення або припинення розгляду окремих вимог чи колективного трудового спору (конфлiкту) в цiлому, яке за попередньою домовленiстю мiж сторонами колективного трудового спору (конфлiкту) є обов’язковим.

– розгляд вимог, висунутих найманими працiвниками, профспiлкою у судовому порядку.

6.6. Зняття з реєстрацiї колективних трудових спорiв (конфлiктiв) та/або висунутих найманими працiвниками, профспiлкою окремих вимог здiйснюється розпорядженням НСПП:

– по колективних трудових спорах (конфлiктах) на галузевому i нацiональному рiвнях на пiдставi пропозицiй вiддiлу правового забезпечення НСПП;

– по колективних трудових спорах (конфлiктах) на виробничому, територiальному рiвнях на пiдставi подання вiддiлення НСПП.

6.7. Пропозицiї вiддiлу правового забезпечення НСПП та подання вiддiлення НСПП готується в триденний строк з дня надходження документiв, визначених в пiдпунктах 6.3, 6.4, 6.5 Положення (якщо закiнчення строку припадає на вихiдний, святковий чи iнший неробочий день, останнiм днем строку є перший пiсля нього).

В разi необхiдностi в цей строк вiдповiдно вiддiлом правового забезпечення НСПП, вiддiленням НСПП здiйснюється перевiрка отриманої iнформацiї.

6.8. В поданнi вiддiлення НСПП зазначається:

найменування сторiн колективного трудового спору (конфлiкту) iз зазначенням їх повного найменування i мiсцезнаходження (поштової адреси);

реєстрацiйний номер колективного трудового спору (конфлiкту), дата його виникнення, дата i номер розпорядження НСПП про його реєстрацiю;

висунутi найманими працiвниками, профспiлкою вимоги;

хiд примирних процедур у процесi вирiшення колективного трудового спору (конфлiкту) (засiдання примирних комiсiй, трудових арбiтражiв тощо);

пiдстави для зняття з реєстрацiї вимог найманих працiвникiв, профспiлки та колективного трудового спору (конфлiкту);

обґрунтування пропозицiй вiддiлення НСПП.

До подання додається копiя документа, на пiдставi якого вноситься клопотання про зняття з реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту) та/або окремих вимог найманих працiвникiв, профспiлки.

6.9. Пiдготовка проекту розпорядження НСПП про зняття з реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту) та/або окремих вимог найманих працiвникiв, профспiлки здiйснюється вiддiлом правового забезпечення НСПП.

6.10. У розпорядженнi НСПП про зняття з реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту) та/або окремих вимог найманих працiвникiв, профспiлки зазначаються:

– дата i номер розпорядження НСПП;

– назва розпорядження НСПП;

– констатацiя факту зняття з реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту) та/або окремих вимог найманих працiвникiв, профспiлки;

– пiдстави видання розпорядження;

– рiшення про зняття з реєстрацiї i контролю колективного трудового спору (конфлiкту) та/або окремих вимог найманих працiвникiв, профспiлки;

– найменування уповноваженого представницького органу найманих працiвникiв або профспiлки, роботодавця або уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв, юридичних осiб, на адресу яких надсилатиметься розпорядження НСПП (орган мiсцевого самоврядування, мiсцевий орган виконавчої влади, центральний орган виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить вiдповiдне пiдприємство, установа або органiзацiя, до сфери управлiння яких належить вiдповiдне пiдприємство (в разi необхiдностI), вiдповiдне вiддiлення НСПП).

В разi зняття з реєстрацiї однiєї або декiлькох iз зареєстрованих НСПП висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог в розпорядженнi НСПП про зняття з реєстрацiї окремих вимог найманих працiвникiв, профспiлки дається рекомендацiя сторонам колективного трудового спору (конфлiкту) щодо подальшого проведення примирних процедур по вирiшенню решти вимог, а вiдповiдному вiддiленню НСПП дається доручення щодо сприяння вирiшенню вимог, що залишилися невирiшеними.

6.11. Данi про зняття колективного трудового спору (конфлiкту) та/або окремих вимог найманих працiвникiв, профспiлки з реєстрацiї вносяться вiддiлом правового забезпечення НСПП у Книгу реєстрацiї висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) у порядку, визначеному Інструкцiєю про порядок ведення Книги реєстрацiї висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв).

6.12. Вiдмова в зняттi з реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту) та/або окремих вимог найманих працiвникiв, профспiлки може бути у випадку, коли:

– уповноважений представницький орган найманих працiвникiв або профспiлки висловив незгоду iз фактом вирiшення вимог найманих працiвникiв, профспiлки та колективного трудового спору (конфлiкту) i в результатi перевiрки вiдповiдно вiддiлом правового забезпечення НСПП, вiддiленням НСПП встановлено факт невиконання вимог найманих працiвникiв, профспiлки;

– вимоги найманих працiвникiв, профспiлки стосувалися питань невиконання вимог законодавства про працю i в результатi перевiрки вiдповiдно вiддiленням НСПП, вiддiлом правового забезпечення НСПП встановлено факт невиконання вимог найманих працiвникiв, профспiлки.

6.13. Про вiдмову в зняттi з реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту) та/або окремих вимог найманих працiвникiв, профспiлки видається розпорядження НСПП, яке готується на пiдставi пропозицiй вiддiлу правового забезпечення НСПП, подання вiдповiдно вiддiлення НСПП.

6.14. Вiдмова в зняттi з реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту) та/або окремих вимог найманих працiвникiв, профспiлки констатує факт вiдступлення вiд положень чинних законодавчих та нормативно-правових актiв, якими регулюється порядок вирiшення колективного трудового спору (конфлiкту), i зобов’язує сторони колективного трудового спору (конфлiкту) продовжувати пошук шляхiв вирiшення вимог найманих працiвникiв, профспiлки, а також зобов’язує вiдповiдно вiддiл правового забезпечення НСПП, вiддiлення НСПП до подальшого сприяння взаємодiї сторiн колективного трудового спору (конфлiкту) у пошуку взаємоприйнятного рiшення щодо задоволення вимог найманих працiвникiв, профспiлки та вирiшення колективного трудового спору (конфлiкту).

6.15. Розпорядження НСПП про зняття з реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту) та/або окремих вимог найманих працiвникiв, профспiлки про вiдмову в зняттi з реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту) та/або окремих вимог найманих працiвникiв, профспiлки надсилається сторонам колективного трудового спору (конфлiкту), вiдповiдному органу мiсцевого самоврядування, мiсцевому органу виконавчої влади, центральному органу виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить вiдповiдне пiдприємство, установа або органiзацiя (в разi необхiдностI), вiдповiдному вiддiленню НСПП.

6.16. Пiсля зняття з реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту) та/або окремих вимог найманих працiвникiв, профспiлки копiя розпорядження НСПП пiдшивається у справу, заведену вiдповiдно допункту 3 Порядку формування i ведення справ колективних трудових спорiв (конфлiктiв), затвердженого наказом НСПП вiд 28.12.2002 року № 437, iз змiнами, i зберiгається в архiвi вiдповiдного вiддiлення НСПП або центрального апарату НСПП (в залежностi вiд рiвня колективного трудового спору (конфлiкту).

7. Заключнi положення

7.1. Розпорядження НСПП про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв), призупинення реєстрацiї, вiдмову в реєстрацiї, зняття з реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту) та/або окремих вимог найманих працiвникiв, профспiлки, призупинення або вiдновлення дiї ранiше виданих розпоряджень НСПП пiсля його пiдписання впродовж дня надсилається сектором документального та органiзацiйно-технiчного забезпечення НСПП факсимiльним та/або електронною поштою вiдповiдному вiддiленню НСПП, яке невiдкладно iнформує сторони колективного трудового спору (конфлiкту). Іншi екземпляри зазначених розпоряджень НСПП надсилаються в установленому порядку сторонам колективного трудового спору (конфлiкту), органу мiсцевого самоврядування, мiсцевому органу виконавчої влади, центральному органу виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить вiдповiдне пiдприємство, установа або органiзацiя (в разi необхiдностI), вiддiлу правового забезпечення НСПП, вiддiленню НСПП.

7.2. У разi опротестування органами прокуратури розпорядження НСПП про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту), його дiя призупиняється на час розгляду вiдповiдного протесту.

У разi задоволення протесту прокурора розпорядження НСПП про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) скасовується.

У разi вiдхилення протесту прокурора дiя вiдповiдного розпорядження НСПП вiдновлюється, якщо протягом п’ятнадцяти днiв з моменту одержання повiдомлення про вiдхилення протесту прокурор не звернувся iз заявою до суду про визнання розпорядження НСПП незаконним.

7.3. У разi прийняття судом ухвали про прийняття до розгляду заяви роботодавця або уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв чи прокурора про скасування розпорядження НСПП про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) НСПП своїм розпорядженням призупиняє дiю розпорядження, що оскаржується, на перiод судового розгляду.

7.4. У разi прийняття судом ухвали про задоволення заяви роботодавця або уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв чи прокурора про скасування розпорядження НСПП про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту), вiдповiдне розпорядження НСПП пiдлягає скасуванню.

7.5. У разi прийняття судом ухвали про вiдмову в задоволеннi заяви роботодавця або уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв чи прокурора про скасування розпорядження НСПП про реєстрацiю висунутих найманими працiвниками, профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту), НСПП своїм розпорядженням вiдновлює дiю цього розпорядження.